توضیحات کامل :

پاورپوینت آموزش و پرورش و نابرابری

 

چکیده:

آموزش و پرورش و نابرابری

سیاستگذاری آموزشی مانند هر سیاستگذاری بر پایه های اخلاق و ارزش  و ایدئولوژی است .

گسترش آموزش و پرورش همراه با  استقرار دموکراسی

اگر آموزش و پرورش به کاهش نابرابری کمک می کند لذا امری اخلاقی است چرا که رشد تواناییها و قابلیتهای افراد  را برای کاهش مشقت زندگی ببار می آورد.

نقش سیاستگذاری آموزشی برای تغییر شرایط نابرابرانه  است؟ تغییر در ذات سیاستگذاری است

نقش آموزش در کاهش نابرابریها و فاصله ثروت و قدرت؟ مورد تردید است؟

ما تحقیق را برای سیاستگذاری لازم داریم : تحقیق+ارزش گذارها=سیاست = تغییر

نظریه های نابرابری و آموزش در مدارس

مطالعات کلمن در باره نابرابری در آموزش و پرورش

بولز و جنیس : مدارس و نظام اقتصادی

برنشتاین: کدهای زبانی

ایلیچ: برنامه پنهان

بوردیو: آموزش و بازتولید فرهنگی

ایلیچ: تحلیل بازتولید فرهنگی

استفاده از تحقیقات در سیاستگذاری
مطالعات کلمن

اگر آموزش نابرابری زدایی می کند پس باید نشان دهیم چرا نابرابری هایی وجود دارد؟

زمینه اجتماعی و خانوادگی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی نیم میلیون دانش آموز مورد تحقیق بود

نابرابریهای ناشی از اختلاف قومی

مطالعات کلمن: بررسی نیم مهارتهای کلامی و غیره میلیون دانش آموز و معلم

نتیجه: زمینه اجتماعی و خانوادگی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی نه توزیع امکانات آموزشی

پبامد این مطالعات: تغییرات در سیاستگذاری و لذا قانون مدنی بود

نقد مطالعات
(مطالعات را نباید دربست پذیرفت)

روند پژوهی نباشد

مربوط به یک مقطع زمانی خاص نباشد

با مطالعات دیگری تکمیل شود

مطالعات ژرفانگر نشان داد مدارس در پیشرفت تحصیلی نقش دارد

کیفیت کنش متقابل دانش آموز و معلم امری مهم است

جوهمکاری و مراقبت بین اولیا و معلمان و دانش آموزان مهم است

عدم تاثیرمنابع مادی در تفاوتها و عملکرد آموزشی

تاثیرزمینه های خانوادگی و اجتماعی در عملکرد آموزشی

در جاییکه دانش آموزان فقیر همکلاس ثروتمندان موفق ترند، مدارس مختلط الطبقه موفق ترند. چرا؟