توضیحات کامل :

آسكاریس

مقدمه:

چرخه زندگی:

همه گیری شناسی:

علائم بالینی:

تشخیص بیماری :

پیشگیری و كنترل:

اصول كلی درمان:

مقدمه:

آسكاریس  مشهورترین كرم حلقوی است كه بعد از اكسیور بالاترین نسبت آلودگی را در سطح جهان دارا می باشد . كرمی است بزرگ و گرد شبیه کرم خاکی كه در درون روده كوچك بسر می برد و اندزه آن بین 35 . 15 سانتیمتر است كرم نر كوچكتر از كرم ماده است